top of page

HYZMATLAR

Hazar Tolkuny ýük ekspeditor kompaniýalary üçin bitarap hyzmat üpjün edijisidir. Forwardük ekspeditorlaryna innowasiýa we aýratyn ýasalan intermodal we multimodal transport çözgütlerini hödürleýäris. Hazar Tolkuny häzirki zaman tehnologiýalary we hünärli iş güýji bilen goldanýan ýokary hilli hyzmatlary bermäge borçlanýar. Hazar Tolkuny pul, aç-açan ýük nyrh syýasaty we bäsdeşlik bahalary üçin iň oňat baha hödürleýär

HOWA GATNAWY

 

HT müşderä gönükdirilen arkaýynlygy üpjün edýär

Dünýäden gelip çykýan howa gatnawy hyzmatlary

barmaly ýerler. Hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar:

 

Europeanewropa - Demirgazyk Amerika, Aziýa - Afrika we GDA ýurtlarynyň arasynda howa menzilinden howa menzili we gapydan gapy howa ýük hyzmatlary.

Ulag barada minutlyk ýagdaý hasabaty

Europeewropada we GDA-da ýygnamak we eltip bermek hyzmatlary

GDA-da import we eksport bilen işlemek we gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmatlary

Ammar, resminamalar we işlemek

Gaplamak we gaplamak

Import / eksport konsolidasiýasy

Saýlamak, gaplamak, ýygnamak we paýlamak

ÝOL GÖRNÜŞI

 

HT, FTL, LTL we Merkezi Aziýa bilen GDA-nyň arasynda bäsdeşlik bahalarynda ýöriteleşdirilen ýol ulag hyzmatlaryny hödürleýär. Hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar:

 

• Merkezi Aziýa bilen GDA-nyň arasynda umumy, howply, köp we ölçegli ýükleriň hereketi.

• Merkezi Aziýanyň we GDA-nyň çäginde gözlemek we yzarlamak

• Merkezi Aziýada we GDA-da import we eksport tabşyrmak we gümrük taýdan resmileşdirmek

• JIT (Wagtynda) hyzmaty

• Agyr göteriji, aşa ululykdaky we duýgur ýükleri ýörite daşamak

• Türkmenistanda ammar we içerki paýlaýyş hyzmatlary

DEŇIZ ERKINLIGI

 

HT Türkmenbaşy porty bilen Azerbaýjanyň arasynda konteýnerleşdirilen we Break-Bulk ummany ýük hyzmatlaryny hödürleýär. Hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar:

 

• Adaty iberişler (köp, gury, suwuk we köp)

• Türkmenistanda import we eksport bilen işlemek we gümrük taýdan resmileşdirmek

• Intermodal / multimodal (Deňiz / Demir - Deňiz / Roadol) GDA hyzmatlarynyň birleşmesi

• GDA gümrük talaplaryna laýyklykda import / eksport resminamalaryny bermek we barlamak

• Senagat önümlerini gaplamak we gaplamak

• Ulag ätiýaçlandyryşy

• Türkmenistanda ammar, gurnama we paýlaýyş hyzmatlary

• projectöriteleşdirilen taslama ýük hyzmatlary

INTERMODAL we MULTIMODAL KARGO GEÇIRMEK

 

Multimodal we intermodal transport bazara, esasanam orta we uzak aralyk ulaglaryna uly isleg bildirýär. Harytlaryň multimodal daşalmagy demir ýol, deňiz we ýol ýaly ulaglaryň birnäçe görnüşini ulanmagy öz içine alýar. Berilýän iberiş we gowşuryş nokatlarynyň toplumy üçin iň täsirli we tygşytly ýoly döretmek üçin eltip beriş prosesinde dürli ulag serişdeleri ulanylýar. Ulag usullarynyň optimal utgaşmasy netijesinde eltiş wagty gowulaşýar, çykdajylar azalýar we ýük howpsuzlygyna galýar. Multimodal transport operatory bilen hyzmatdaşlyk, adatça, müşderiniň kanuny ýüküni azaltmak maksady bilen, bir şertnama esasynda amala aşyrylýar. Hazar Tolkuny öz müşderilerine Europeewropada we daşary ýurtlarda multimodal ýük daşamagyň ähli artykmaçlyklaryndan peýdalanmaga kömek edýär. Işgärlerimiz Müşderileriň zerurlyklaryny we harytlaryň aýratynlyklaryny seljerýärler, eltiş ugurlaryny optimallaşdyrýarlar we multimodal eltmegiň bahasyna baha berýärler. Hazar Tolkuny, geografiýa garamazdan, eltiş şertlerine laýyklykda islendik harytlary multimodal daşamagy amala aşyrýar. Öz awtoulag parkymyz we ygtybarly hyzmatdaşlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyz sebäpli çeýe nyrh syýasatyny hödürläp bileris we hyzmatyň hiliniň ýokary derejesini saklap bileris.

GOŞMAÇA HYZMATLAR:

 • Türkmenistanyň çäginde harytlaryň ýerli daşalmagy;

 • Aeroportda / RW stansiýasynda / Deňiz portunda işlemek

 • Broker gümrük taýdan resmileşdirmek

 • ASB a / p-da ekerançylyk hyzmatlary / duşuşmak we ajaýyp hyzmat, myhmanhana bron etmek, wiza tertibi we ş.m.

 • Collectedygnalan sargytlary gowşurmak;

 • Forwardük daşamak;

 • Gümrük import / eksport resmileşdirmesi;

 • Gämi duralgasy;

 • Howpsuz ammar;

 • Harytlary düşürmek we ýüklemek (palet, guty, wagon, gap);

 • Harytlary gaýtadan işlemek;

 • Gaplamak / gaplamak;

 • Bilelikdäki ulag resminamalaryny taýýarlamak;

 • Goükleriň howpsuzlygyna we howpsuzlygyna laýyklyk;

 • Harytlara garamak, harytlaryň hereketi barada hasabat bermek;

 • Müşderi üçin ammarlaryň gurluşygy (Suite gurmak);

 • Aeroportda alyp, myhmanhana eltip bermek

bottom of page